Jak na analýzu potřeb klienta

Digichef

Základním kamenem, na kterém je postaven vývoj úspěšného webu, jsou informace od klienta a pečlivá analýza jeho potřeb. Formulace cílů je na straně klienta nezbytným krokem, abychom mohli vývoj webové prezentace realizovat na co nejvyšší úrovni. Chceme-li klientovi (a konec konců i sobě) proces vývoje maximálně usnadnit a zpříjemnit, musíme během procesu analýzy potřeb klienta položit řadu otázek vztahujících se k oblastem, jako jsou cílové skupiny, požadovaný vzhled webu, funkcionalita nebo cíle, kterých má být dosaženo.

Nejvhodnějším způsobem, jak požadované informace od klienta získat, je využití analýzy potřeb. Jde v podstatě o dotazník o několika stránkách, který má za cíl zodpovědět nejrůznější otázky spojené s vývojem nového webu. Je však nutné upozornit, že vytvořený dotazník využíváme při schůzce s klientem pouze jako podklad, aby hlavní otázky spojené s projektem nezůstaly nezodpovězeny.

Využití dotazníku jako podkladu pro analýzu potřeb klienta přináší mnoho benefitů. Získané informace jsou podkladem pro zpracování cenové nabídky, poslouží také při zpracování projektové dokumentace. Klientovi jsou navíc kladeny otázky, nad kterými se do té doby ve spojení s projektem nemusel zamýšlet. Sníží se tak riziko, že se hned na začátku projektu na něco zapomene.

image

Na setkání s klientem si vše pečlivě poznamenejte.

Analýza potřeb zákazníka je většinou rozdělena do několika částí podle zaměření otázek. Podle toho také probíhá setkání s klientem. Část tvoří otázky zaměřené na informace o společnosti, design, cíle projektu, technické požadavky, požadavky na funkčnost, apod. V tomto článku se zaměříme na některé z otázek napříč celou analýzou.

image

Životní cyklus projektu

Struktura dotazníku a otázky

Není na škodu začít tím, k čemu vlastně analýza slouží. Klient se s takovým přístupem může setkávat poprvé a je tedy vhodné mu vysvětlit, proč od něho informace chceme získat, a k čemu nám poslouží. Klienta je třeba motivovat k tomu, aby se nad dotazy skutečně zamýšlel, a my jsme tak získali co nejhodnotnější informace.

Informace o společnosti a kontaktní osoby

Jako první si zaznamenáme informace jako název společnosti, kdo je hlavní kontaktní osobou, e-mailové adresy, telefonní čísla, postavení klienta v rámci organizace, apod. Je také dobrý nápad poznamenat si, zda budou do projektu zapojeny i další osoby a vyjasnit si, kdo bude kompetentní v otázce schvalování jednotlivých kroků v průběhu projektu.

Informace shromážděné v této části budou nutné jak pro zpracování cenové nabídky, tak poslouží i projektovému manažerovi, aby se snadněji zorientoval, kdo je za které části projektu odpovědný na straně klienta.

Nabízené produkty a služby, cílové skupiny

Zajímat nás budou také informace o nabízených produktech či službách. Jaká jsou hlavní USP (unique selling points). Které produkty či služby jsou u zákazníků nejúspěšnější a naopak. Zda má být některým produktům či službám věnováno v prezentaci více prostoru. Jaké jsou charakteristiky cílových skupin. Atd.

Hlavní cíle

Jednou z nejpodstatnějších částí analýzy jsou pak otázky zaměřené na cíle projektu. Projekt nemůže být úspěšný, pokud nejsou jasně stanoveny jeho cíle. Podle nich se pak řídíme jak při samotné analýze, tak při návrhu struktury webu, grafického ztvárnění, ale i při tvorbě obsahu webu. Budeme se tedy ptát, co je hlavním cílem webu, co si klient přeje, aby uživatelé na stránkách plnili za cíle (např. registrace, objednávky atd.) a další.

Design

Další část je určena pro zachycení informací týkajících se vzhledu webových stránek. Informace shromážděné v této části poslouží především designerovi. Chceme například zjistit, jaký dojem chce klient u zákazníků navodit (např. přátelský, korporátní, inovativní, atd.).

Ukázky - líbí/nelíbí

Požádáme klienta, aby nám ukázal webové prezentace, které se mu líbí. Stránky s ním projdeme a zaměříme se na ty prvky, které ho zaujaly (např.: "Líbí se nám menu. ", "Vizualizace uprostřed stránky je cool.", atd.). Nepokládáme otázky typu „Kde by měla být navigace?“, „Jak by měla fungovat?“, „Jakou velikost má mít písmo?“ apod. Od navržení nejvhodnějšího řešení tu jsou specialisté.

Podklady pro design a obsah webu

Zeptáme se také, zda má klient připraveny podklady pro tvorbu designu. Designer se bude chtít dostat ke všem materiálům co nejdříve, aby je mohl zkontrolovat. Půjde například o design manuál, logotyp v křivkách, produktové fotografie apod.

Velmi důležitý bude při vývoji nového webu i jeho obsah. Nedostatek nebo naopak příliš velké množství informačně nehodnotného obsahu může i perfektní webovou prezentaci znehodnotit. Zde opravdu platí známé „Content is the king“. Pokud se chceme vyhnout komplikacím, musíme klást důraz na to, aby obsah webu byl připraven specialisty s dostatečným předstihem před spuštěním nového webu.

Hlavní konkurenti a jejich způsob prezentace

Neopomeneme se dotázat i na hlavní konkurenty. Je něco, v čem byste se chtěli u konkurence inspirovat? Co se Vám líbí, co naopak ne? V čem konkurence vyniká a v čem má naopak konkurenční výhodu klient?

Doména a webhosting

Zajímat se budeme také o to, zda má klient pro stránky registrovanou doménu či zajištěný webhosting. Pokud bude mít k dispozici více domén, zjistíme, jestli si přeje zajistit jejich přesměrování, nebo zda s nimi již dále nepočítá. Na agentuře je samozřejmě doporučit klientovi to nejvhodnější řešení.

Informační architektura, požadované funkce, preferované technologie

Velmi důležitá bude také sada otázek zaměřených na informační architekturu webu, požadované funkce nebo preferované technologie. Klient by nám měl sdělit, jaké sekce na webu požaduje (např. tiskové zprávy, naše služby, osvědčení apod.). Otázky musíme směřovat i na požadované funkce jako například přihlašovací formuláře, napojení na externí systémy jako je ERP, CRM, apod. Také je potřeba si s klientem hned na začátku upřesnit, zda má nějaké preference ohledně použitých technologií.

Formy podpory webu

Další otázky nejsou přímo spojeny s vizuálním vzhledem nebo funkčností webové stránky, ale i tak mají odpovědi na ně významný vliv na samotný projekt. Jak bude webová prezentace podpořena při jejím spuštění? Požadujete optimalizaci webu pro vyhledávače? Propojení se sociálními sítěmi? A další.

Rozpočet projektu a termín spuštění

Klienta poprosíme, aby nám sdělil, jaký je rozpočet projektu a preferovaný termín spuštění. Pokud již nemáme připravené další otázky, poděkujeme za informace, věnovaný čas a zeptáme se, zda klient sám nechce sdělit něco, na co jsme se nezeptali.

Na závěr je třeba říci, že připravený dotazník není možné plně využít pro každého klienta. Pro konkrétní projekt bude vždy relevantní pouze určité procento otázek. Ještě před uskutečněním schůzky s klientem je samozřejmě nutné nastudovat si co nejvíce informací a co je možné, rovnou zaznamenat. Klient jistě ocení, že jste věnovali čas přípravě. Čas, který byste věnovali kladení otázek, na které již znáte odpovědi, je pak možné využít k podrobnějšímu upřesnění jiných bodů.

Analýzu potřeb je samozřejmě nutné přizpůsobit profilu vašich klientů a rozsahu konkrétního projektu.

  • Celkový průměr hodnocení: 4.89 z 5
  • 4.89
  • 4.89
  • 4.89
  • 4.89
  • 4.89

28. listopadu 2013