Autorskoprávní ochrana na Facebooku

Digichef

Za předpokladu, že vaši přátelé na Facebooku neprošli Černobylem a jsou tedy osvícení jen průměrně, je slušná šance, že se vám s několika měsíční pravidelností news feed zaplaví více či méně srozumitelným manifestem, že autorská práva k veškerému obsahu na Facebooku jsou pod ochranou daného uživatele. Jelikož je téma autorských práv na sociálních sítích a obecně v prostředí internetu často předmětem mnoha bizarních interpretací, pověnujeme mu pár slov.

image

zdroj: techhive.com

Prostředí sociálních sítí je jak formálně, tak materiálně postaveno na sdílení obsahu. Text, obrázky, videa – vše, co je z povahy věci schopné nést informaci, může být za okolností předvídaných moudrými zákonodárci označeno za dílo chráněné zákonem. Jak tedy pracovat s obsahem, kterého bychom se rádi chopili a u kterého zároveň netušíme, odkud se vzalo a komu patří?

Co je autorské dílo?

S definicí autorského díla těžkosti nejsou, autorský zákon poradí a pokud jsou základní pojmové znaky v § 2 kumulativně splněny, jde o autorské dílo. Pro začátek si pouze pamatujme, že dílo musí být výsledek jedinečné tvůrčí činnosti autora (s definicí jedinečnosti tvůrčí činnosti už moudrý zákonodárce nepomůže) a současně musí být vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě (pouhá představa monumentálně impresionistického plátna v hlavě umělce tak zřejmě ve sporu neobstojí).

Výjimku z těchto dvou znaků autorského díla tvoří počítačové programy, databáze a pro naši potřebu to nejzajímavější, totiž fotografie. Ta je autorským dílem i za předpokladu, že nesplňuje podmínku jedinečnosti. Stačí, že není plagiátem díla jiného. Pakliže dílo splní podmínky zákona, je pod autorskoprávní ochranou. Omezení a výjimek je pak stále samozřejmě celá řada, pro pořádek odkážeme do § 3, § 28 a násl. autorského zákona.

Autorskoprávní ochrana, k čemu a kdy

Aby to nebyla samá legrace a žádná teorie, dáme si menší výlet do teorie autorskoprávní ochrany. Autorské právo rozlišuje práva osobnostní povahy, která jsou pevně spjata s autorem a nelze se jich vzdát, ani je převést. Na druhé straně jsou práva majetková, která vycházejí z potřeby mít z děl ekonomický užitek. Sem spadají všechna licenční ujednání a možnosti užití. Jen pro pořádek - poskytnutím práva užití typicky majetkové právo autorovi nezaniká, pouze může být (je) omezeno.

Tak zpátky do praxe. Častým tématem diskuzí jsou kradené statusy, vztahuje se na ně autorskoprávní ochrana? Jednoduchá odpověď by byla - jak kdy. Pokud nejste poeta, povídkář nebo spisovatel, pravděpodobně vaše statusy nebudou naplňovat podmínku jedinečnosti.

image

zdroj: weknowmemes.com

Pokud náhodou ano a někdo bude váš status sdílet bez vašeho souhlasu, dopustí se porušení práva autora rozhodnout o způsobu zveřejnění díla. Domáhat se nápravy pak můžete jak vůči rušiteli, tak vůči provozovateli sociální sítě.

Licenční ujednání s Facebookem

Oklikou se dostáváme zpátky na začátek a k otázce autorských práv mezi poskytovatelem, tedy Facebookem a uživatelem. Nepřekvapivě je část se souhlasem o pravidlech používání služby navázána na registraci uživatele. Formálně jde o smlouvu uzavíranou distančním způsobem, tedy formálně stejnou, jako uzavíráte například při nákupu na eshopu. Úprava je k dispozici v Oddílu 2, NOZu.

Pravidla Facebooku jsou k nalezení v sekci Prohlášení o právech a povinnostech. Zajímavým prvkem z hlediska případného sporu s provozovatelem sociální sítě je princip teritoriality, na kterém je autorské právo založeno. Na základě tohoto principu se použije právní řád té země, ve které dojde ke zneužití díla. Bernská úmluva, která bývá v oněch manifestech často skloňována tento princip také zakotvuje. Nicméně v podmínkách poskytování služeb se dočteme ujednání, věnující se úpravě rozhodného práva pro licenční smlouvu mezi Facebookem a uživatelem, ze které vyplývá, že případné spory budou podléhat jurisdikci soudů v Kalifornii, USA.

image

Prohlášení o právech a povinnostech

 

Tento zásadní odstavec dále specifikuje, že jako uživatel "jste vlastníkem veškerého obsahu a informací, které na Facebooku zveřejníte, a můžete určit, jakým způsobem budou sdíleny, pomocí nastavení soukromí a nastavení aplikací." Tedy nic, co by alespoň trochu pokročilý uživatel již nevěděl a na co Facebook při vytváření nového účtu neupozorňuje.

Zajímavější část je obsažena v bodu 2.1., kde je rozsah licenční smlouvy konkretizován. Uživatel tak provozovateli – Facebooku uděluje licenci nevýhradní, přenosnou, převoditelnou a celosvětovou. Nevýhradnost spočívá v možnost poskytnout dílo dalších subjektům. Přenosnost a převoditelnost potom zakládá možnost nabyvatele poskytovat obsah třetím stranám bez dalšího ujednání. Licence je typicky poskytována za odměnu, zde je explicitně uvedena bez úplatnost.

Potvrzením podmínek Facebooku, k čemuž dojde v okamžiku registrace, tak uživatel s Facebookem uzavírá licenční smlouvu se zmíněnými parametry. K čemu tak jsou ony statusy upozorňující a deklarující autorskoprávní ochranu k obsahu, který uživatelé na Facebooku publikují? Jednoduše k ničemu, prostřednictvím licenční smlouvy se uživatel zavázal k uvedeným parametrům a protest status na tom nic nezmění.

image

zdroj: whisper.sh

 

Ponaučení do budoucna? Čtěme podmínky poskytování služeb! A nebuďte zklamaní, tipy na grafický obsah naleznete třeba v článku o obrázcích.

  • Celkový průměr hodnocení: 5.0 z 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0

2. července 2015